Podnikatele Bc. Dagmar Potočková, se sídlem Lipová 267, 250 66 Zdiby, identifikační číslo: 189 40 790, pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.bolled.cz

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Bc. Dagmar Potočková, se sídlem Lipová 267, 250 66 Zdiby, identifikační číslo: 189 40 790, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bolled.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

  2. V případě, že osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nepoužijí se na takovou koupi ustanovení čl. 5.2, 5.6, 7.4, 8.3, 8.4 a 8.5 těchto obchodních podmínek.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

  1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

  3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

  5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

  6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

  4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

  5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Čumpelíkova 1764/2, 182 00 Praha 8; pouze po předchozí dohodě
  • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
  • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 115-4550550267/0100, vedený u  KB a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
  • bezhotovostně platební kartou;
  1. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

  2. Prodávající je oprávněn, zejména v případě bezhotovostní platby či v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

  3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží kupujícímu.

  4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

  6. Požádá-li o to výslovně kupující v objednávce či je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo jej přiloží v papírové podobě ke zboží.

  7. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; vpřípadě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího [email protected].

  3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

  4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady (např. odpovídajícím snížením ceny zboží při dalším nákupu kupujícího). Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

  6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

  7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

  2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

  3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

  4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

  2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

   1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

   3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

   4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

   5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

  3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána.

  4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Je-li na obalu prodávané věci uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Není-li tato doba uvedena, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

  5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího písemně na adrese sídla prodávajícího, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách..

  6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr jemožné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré osobní údaje fyzických osob, které jedna smluvní strana poskytne druhé smluvní straně nebo se kterými přijde smluvní strana do styku v souvislosti s plněním svého závazku podle kupní smlouvy (dále jen „Osobní údaje“), nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly smluvní straně druhou smluvní stranou poskytnuty nebo smluvní stranou pro účely plnění kupní smlouvy shromážděny. Smluvní strany jsou oprávněny Osobní údaje zpracovávat pouze za účelem plnění závazků vyplývajících z příslušné kupní smlouvy

  2. Každá smluvní strana se zavazuje zajistit ochranu Osobních údajů. Smluvní strany jsou zejména povinny zajistit, že nedojde k náhodnému nebo protiprávnímu přístupu k Osobním údajům, k jejich zničení, ztrátě, pozměnění, neoprávněnému zpracování nebo přenosu, jakož i k jinému zneužití Osobních údajů, a že Osobní údaje, jakmile pomine účel jejich zpracování, budou náležitě zlikvidovány.

  3. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky či kupní smlouva jinak, jsou smluvní strany povinny zachovávat mlčenlivost o Osobních údajích.

  4. Smluvní strany se zavazují při zpracování Osobních údajů dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy, zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude zpracovávat především následující osobní údaje kupujícího či fyzických osob reprezentujících kupujícího: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo.

  6. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto odstavce není podmínkou, jejíž nesplnění by samo o sobě znemožňovalo uzavření kupní smlouvy.

  7. Kupující bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých Osobních údajích.

  8. Zpracováním Osobních údajů kupujícího, příp. fyzické osoby reprezentující kupujícího, může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Za účelem plnění práv a povinností z kupní smlouvy je prodávající oprávněn předat Osobní údaje kupujícího, příp. fyzické osoby reprezentující kupujícího, též třetí osobě, která sama vystupuje v pozici správce osobních údajů (např. dopravce zásilky prodané na základě kupní smlouvy).

  9. Osobní údaje budou zpracovávány do konce druhého kalendářního roku, který následuje po roce, během něhož bylo zboží dle kupní smlouvy dodáno kupujícímu. Dojde-li během doby, po kterou jsou Osobní údaje zpracovávány, ke vzniku sporu mezi Smluvními stranami, je prodávající oprávněn Osobní údaje zpracovávat do konce kalendářního roku, během něhož došlo k definitivnímu ukončení všech řízení.

  10. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  11. Kupující potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů.

  12. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel pověřený prodávajícím provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

   1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

   2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  13. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  14. Prodávající zveřejnil na svých webových stránkách http://bolled.cz/ informační sdělení o zpracování Osobních údajů pro subjekty údajů, jejichž Osobní údaje zpracovává. Kupující se zavazuje zajistit, že on a případně všechny subjekty údajů vystupující na straně kupujícího, se s informačními sděleními seznámili.

 10. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

  1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo závodem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 11. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

  2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

  3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy a informační sdělení pro subjekty údajů.

  5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Lipová 267, 250 66 Zdiby, adresa elektronické pošty [email protected], telefon 602235846.


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

– JEDNAJÍCÍ A KONTAKTNÍ OSOBY ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ

Podnikatel Bc. Dagmar Potočková, se sídlem Lipová 267, 250 66 Zdiby, identifikační číslo: 189 40 790, jakožto správce osobních údajů (dále jen „správce“), si tímto dovoluje informovat jednající a kontaktní osoby svých odběratelů a dodavatelů (dále také jen „subjekty údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany správce, včetně rozsahu práv subjektů údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

 1. Jaké osobní údaje o Vás správce zpracovává?

Správce o Vás zpracovává v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „Nařízení“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů tyto osobní údaje:

 • adresní a identifikační údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa);

 • údaje o funkci či pracovní pozici;

 • údaje o smlouvě (evidenční číslo smlouvy nebo evidenční číslo odběratele/dodavatele);

 1. Z jakého zdroje pocházejí osobní údaje, které o Vás správce zpracovává?

Správce o Vás zpracovává pouze osobní údaje, které mu sdělil odběratel/dodavatel (Váš zaměstnavatel nebo jiný smluvní partner), se kterým správce uzavřel příslušnou smlouvu.

Správce zpracovává osobní údaje pouze v souladu s níže uvedenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění těchto stanovených účelů.

 1. K jakým účelům a na základě jakých právních titulů správce Vaše osobní údaje zpracovává?

 1. Uzavření smlouvy a uskutečnění plnění dle smlouvy

  • Zpracování osobních údajů v rozsahu – jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, funkce či pracovní pozice – je nezbytné za účelem oprávněného zájmu správce spočívajícího v záměru uzavřít smlouvu s odběratelem/dodavatelem a v následném plnění takové smlouvy.

 2. Ochrana práv správce v případě sporu s odběratelem/dodavatelem

  • Rozsah osobních údajů uvedený v bodě 1 je správce oprávněn zpracovávat rovněž pro účely oprávněného zájmu správce, spočívajícího v zajištění ochrany práv správce pro případ eventuálního sporu s odběratelem/dodavatelem.

 3. Marketingová prezentace správce vůči odběrateli, nabídka výrobků a služeb poskytovaných správcem – zasílání nabídkových e-mailů a dalších obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti

 • Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů v rozsahu – jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa.

 • V případě stávajících odběratelů může správce zpracovávat osobní údaje v předmětném rozsahu za výše uvedeným účelem z důvodu oprávněného zájmu.

 1. Kdo všechno bude mít k Vašim osobním údajům přístup?

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také smluvními partnery správce. Smluvní partnery, kteří mohou zpracovávat Vaše osobní údaje, si správce pečlivě vybírá a svěří osobní údaje pouze těm partnerům, kteří poskytují dostatečné záruky zajištění vhodných technických a organizačních opatření, aby nemohlo dojít zejména k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, pozměňování nebo neoprávněnému zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů.

Subjekty, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům, jsou či v budoucnu mohou být:

 • osoby, kterým mohou být v souvislosti s plněním jejich smluvní povinnosti vůči správci Vaše osobní údaje poskytnuty (např. dopravce zásilky, advokáti, auditoři, obchodní partneři, kteří se podílejí na realizaci příslušného plnění pro odběratele/dodavatele);

 • osoby, které pro správce zajišťují technický provoz určité služby, či provozovatelé technologií, které správce pro tyto služby využívá;

V případě, že tak stanoví zákon, je správce povinen předávat Vaše osobní údaje orgánům veřejné moci.

 1. Po jak dlouhou dobu správce Vaše osobní údaje zpracovává?

 • Vaše osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu realizace smluvního vztahu s odběratelem/dodavatelem, dále po dobu nezbytně nutnou pro zajištění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy s odběratelem/dodavatelem V případě zpracování osobních údajů vztahujících se k prodeji zboží správce, budou osobní údaje zpracovávány nejdéle do konce druhého kalendářního roku, který následuje po roce, během něhož bylo zboží dle kupní smlouvy dodáno kupujícímu. Dojde-li během doby, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány, ke vzniku sporu mezi smluvními stranami, je správce oprávněn osobní údaje zpracovávat do konce kalendářního roku, během něhož došlo k definitivnímu ukončení všech řízení.

 • V případě plnění právních povinností správce zpracovává osobní údaje po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

 • Osobní údaje, pro jejichž zpracování již pominul účel, nebo uplynula doba, po kterou mohou být tyto údaje zpracovávány, budou bezodkladně a nevratně zlikvidovány.

 1. Jaká máte práva ve vztahu ke zpracování osobních údajů správcem?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte jako subjekt údajů následující práva:

 • Právo na přístup k osobním údajům (právo požadovat informaci, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou správcem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím dle čl. 15 Nařízení);

 • Právo na opravu (právo požadovat, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají, nebo aby doplnil neúplné osobní údaje);

 • Právo na výmaz (právo požadovat, aby správce Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazal, mj. pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny, nebo pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně);

 • Právo na omezení zpracování (právo požadovat, aby správce omezil zpracování, mj. v případě, že z důvodu uplatnění práva na opravu správce ověřuje správnost údajů, nebo pokud by osobní údaje byly zpracovávány protiprávně, ale nechcete provést jejich výmaz, nebo pokud již pominul účel zpracování, ale Vy osobní údaje požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků);

 • Právo na námitku (toto právo Vám náleží jen za předpokladu, že:

  • zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce nebo třetích osob – jedná se o právo požadovat, aby správce přestal zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

  • zpracování osobních údajů je prováděno pro účely přímého marketingu – v případě, že u správce uplatníte tuto námitku proti zpracování, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely správcem zpracovávány);

 • Právo obrátit se svým podnětem či stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 1. Jak můžete správce kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu ke zpracování Vašich osobních údajů či uplatnění výše uvedených práv se můžete obrátit na správce osobně či písemně na adrese Lipová 267, 250 66 Zdiby, na e-mailové adrese: [email protected] nebo na telefonním čísle: +420 602 235 846.